Aktu�ln� �as:

 

 

 

 


Produkty

    Level (MLM) - aplikace ur�ena pro snadn� veden� organizace (firmy), kter� se zab�v� p�ev�n� multilevelmerketingov�m (MLM) syst�mem, jak�hokoli druhu a proveden�. Aplikace je otestov�na t�m�� 2let�m provozem.
    V sou�asn� dob� je tento program ve st�diu dokon�ov�n� a p��prav� na distribuci.

     Strun vpis informac o aplikaci

- aplikace pracuje je vytvoena pro provoz na operanch systmech Windows verz 95, 98, 2000, XP. Je pln sov, co umouje pstup vce uivatel do aplikace najednou. K ukldn dat je vyuvna rychl databze MySQL.

     Strun vpis modul aplikace a informac

Uivatel - seznam pracovnk, kte se mohou pihlaovat do aplikace pomoc svch hesel

Poradci - podrobn evidence poradc (spolupracovnk) zaregistrovanch do MLM firmy

Kariern d - seznam pozic (kariernch stupnk), podle kterch me poradce stoupat v karie

Soute poradc - aplikace umouje vpoet sout poradc podle rznch kategori

Produkty - seznam produkt, se ktermi disponuje pslun MLM firma

Sklad - skladov evidence produkt

Objednvky - evidence objednvek produkt, rezervace produkt na sklad

Prodej - prodej produkt firmy poradcm

Klienti - evidence klient, kterm poradci prodvaj produkty MLM firmy

Fakturace - tento modul umouje vystavovn faktur za prodan produkty i za provize poradc

Provize - modul umoujc vpoet proviz poradc

Statistiky - tato funkce umouje zhotovit statistiky podle rznch kritri

 

 

O FIRM� | NOVINKY | V�VOJ SOFTWARE | PRODUKTY | SLU�BY | REFERENCE | VOLN� M�STA | KONTAKT
Zhodnocen� pen�z 25% ro�n�