Aktu�ln� �as:

 

 

 

 


Produkty

    Level (MLM) - aplikace ur�ena pro snadn� veden� organizace (firmy), kter� se zab�v� p�ev�n� multilevelmerketingov�m (MLM) syst�mem, jak�hokoli druhu a proveden�. Aplikace je otestov�na t�m�� 2let�m provozem.
    V sou�asn� dob� je tento program ve st�diu dokon�ov�n� a p��prav� na distribuci.

    Invoice Master (faktury) - program je ur�en pro evidenci vystaven�ch a p�ijat�ch faktur, s mnoha dal��mi funkcemi. Zdarma je sou��st� rozmanit� adres�� obchodn�ch kontakt�. Program bude distribuov�n s n�kolika modifikacemi. Je ur�en pro za��naj�c� podnikatele, kte�� nemaj� dostate�n� prost�edky ke koupi drah�ho ekonomick�ho software.

    Waseo (online eShop) - program umoujc online komunikaci s eShopy, co pin velmi mnoho kladnch pednost.
 

 

O FIRM� | NOVINKY | V�VOJ SOFTWARE | PRODUKTY | SLU�BY | REFERENCE | VOLN� M�STA | KONTAKT
Zhodnocen� pen�z 25% ro�n�